Paszport superferie w pakiecie kształcenia i aktywizacji

Podstawowe warunki:
Zasadniczo koszty paszportu superferie mogą być pokryte w ramach aktywizacji społecznej i kulturalnej w przypadku berlińskich dzieci i młodzieży do ukończenia przez nie 18. roku życia, jeśli dzieci lub ich rodziny otrzymują świadczenia zgodnie z

 • SGB II (zasiłek dla bezrobotnych II, zasiłek socjalny),
 • SGB XII (pomoc społeczna), 
 • zgodnie z ustawą o świadczeniach dla osób ubiegających się o azyl 
 • lub otrzymują dodatek na dziecko i/lub zasiłek mieszkaniowy.

Odpowiedzialne są właściwe organy wydające świadczenia (centrum pracy, opieka społeczna, centrala ds. świadczeń dla azylantów, urząd ds. zasiłków mieszkaniowych).

Nowa procedura od 1.08.2019 r.:
Od 1 sierpnia 2019 r. przyznanie uprawnionemu świadczeń aktywizacyjnych następuje w formie pieniężnej. (Nie ma płatności bezpośredniej na rzecz oferenta aktywności). Nie trzeba składać oddzielnego wniosku o świadczenia na rzecz aktywizacji społecznej i kulturowej, ponieważ zasadniczo od 1 sierpnia 2019 r. wniosek taki uchodzi za złożony wraz ze wnioskiem o świadczenia zgodnie SGB II, SGB XII i AsylbLG.

W celu refundacji kosztów wystarczy, aby osoba otrzymująca świadczenia przedłożyła odpowiednie potwierdzenie udziału w aktywności. Takie potwierdzenie musi zawierać obok nazwiska i adresu również oferowaną aktywność i związane z nią koszty. Paszport superferie jest rekomendowany jako specjalna oferta aktywizacji kulturalnej i znany organom wydającym świadczenia. Jako potwierdzenie wystarczy przedstawić pokwitowanie zakupu. Obecnie masz możliwość przedstawienia swoich kosztów związanych z aktywizacją w całym okresie jej realizacji. Nie musi istnieć związek czasowy między złożeniem wniosku a aktywizacją.

Na cały okres przyznania świadczeń wypłacana jest miesięczna zryczałtowana kwota w wysokości 15 euro. Nie ma znaczenia już wysokość rzeczywistych kosztów ani czas trwania aktywizacji.

Więcej informacji można znaleźć w ulotce dotyczącej pakietu kształcenia i aktywizacji (PDF, 90 KB).

Dwie podstawowe możliwości przyznania świadczenia:
Każda osoba uprawniona do otrzymania świadczenia może kupić 1 paszport superferie za 9 euro we wszystkich punktach sprzedaży.

 1. Możliwość: brak wypłacenia świadczenia do tej pory
  Jeśli nie przedłożono potwierdzenia udziału w innej aktywizacji społecznej i kulturowej (np. klub sportowy, oferty MDK), należy przedstawić pokwitowanie zakupu ewentualnie paragon danej placówki udzielającej świadczeń jako dowód. Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu następuje wypłata świadczenia w jednej kwocie za cały okres.

 2. Możliwość: w trakcie wypłaty świadczenia
  Jeśli osoba uprawniona do świadczeń ze względu na inne aktywności społecznej i kulturalnej aktywizacji otrzymała już wypłatę świadczeń lub otrzymuje taką każdego miesiąca, w takiej sytuacji koszty zakupu paszportu super ferie są już pokryte. Nie następuje dalszy zwrot kosztów.

Osoby otrzymujące zasiłek mieszkaniowy będą składać w przyszłości wniosek BuT wraz ze wnioskiem o zasiłek mieszkaniowy. Tutaj przygotowano odpowiedni dodatkowy dokument do wniosku o zasiłek mieszkaniowy (PDF, 95 KB).

W przypadku otrzymywania zasiłku rodzinnego obowiązuje:

 1. Najpierw prosimy o wypełnienie „Wniosku o świadczenia na kształcenie i aktywizację”.
  W ramach usługi oferujemy już przygotowane przez nas formularze, które można pobrać i wydrukować:
  Wniosek o uproszczoną procedurę dla osób otrzymujących zasiłek w ramach dodatku na dziecko i / lub zasiłku mieszkaniowego (§ 6 BKGG) (PDF, 211 KB)

  Oprócz wszystkich danych osobowych dotyczących Ciebie i Twojego dziecka / dzieci, w przypadku wniosków w ramach SGB II, SGB XII lub AsylbLG w sekcji C  należy zaznaczyć „udział w życiu społecznym, kulturalnym i sportowym” jako aktywność „paszport superferie” i wpisać cenę 9 euro. We wniosku w ramach BKGG podrozdział ten rozpoczyna się na stronie 3.
  Nazwa i adres świadczeniodawcy są następujące: JugendKulturService gGmbH, Obentrautstr. 55, 10963 Berlin.
  Dla pierwszego dziecka dokonaliśmy wszystkich wpisów za Ciebie. W przypadku kolejnych dzieci prosimy uzupełnić informacje.

 2. Wypełniony wniosek jest następnie przekazywany właściwemu urzędowi ds. zasiłków mieszkaniowych. Tam wniosek musi zostać następnie rozpatrzony i zatwierdzony.

 3. Po okazaniu w organie wydającym świadczenia pokwitowania lub paragonu za zakup paszportu superferie, koszt zakupu może zostać zwrócony. Możesz również przesłać pokwitowanie lub paragon bezpośrednio razem z wnioskiem. Informujemy, że zwrot kosztów nastąpi dopiero po zatwierdzeniu przez organ wydający świadczenia. Wymagana jest zatem płatność z góry, jeśli kupujesz paszport przed złożeniem wniosku.

Więcej o pakiecie kształcenia i aktywizacji
Wszystkie formularze i oświadczenia

Nasze godziny otwarcia:
pon.-śr. od 9-16, czw. od 9-18 i pt. od 9-14.

Passen Sie den Datenschutzhinweis entsprechend der eingesetzten Techniken an.

Prüfen Sie außerdem, ob ohne Zustimmung tatsächlich keine externen Ressourcen aufgerufen werden und beachten Sie, dass eigene Ergänzungen nicht automatisch blockiert werden. Informationen zu Cookies und wie Sie diese deaktivieren, finden Sie unter https://dev.weblication.de/dev/blog/base-cookies.php

Falls der Hinweis nicht benötigt wird, können Sie ihn über die Projektkonfiguration deaktivieren oder anders einblenden.

Datenschutzhinweis

Diese Webseite nutzt externe Komponenten, wie z.B. XXX, XXX, und XXX welche dazu genutzt werden können, Daten über Ihr Verhalten zu sammeln. Datenschutzinformationen