Paszport superferie w pakiecie kształcenia i aktywizacji

Podstawowe warunki:
Zasadniczo koszty paszportu superferie mogą być pokryte w ramach aktywizacji społecznej i kulturalnej w przypadku berlińskich dzieci i młodzieży do ukończenia przez nie 18. roku życia, jeśli dzieci lub ich rodziny otrzymują świadczenia zgodnie z

 • SGB II (zasiłek dla bezrobotnych II, zasiłek socjalny),
 • SGB XII (pomoc społeczna), 
 • zgodnie z ustawą o świadczeniach dla osób ubiegających się o azyl 
 • lub otrzymują dodatek na dziecko i/lub zasiłek mieszkaniowy.

Odpowiedzialne są właściwe organy wydające świadczenia (centrum pracy, opieka społeczna, centrala ds. świadczeń dla azylantów, urząd ds. zasiłków mieszkaniowych).

Nowa procedura od 1.08.2019 r.:
Od 1 sierpnia 2019 r. przyznanie uprawnionemu świadczeń aktywizacyjnych następuje w formie pieniężnej. (Nie ma płatności bezpośredniej na rzecz oferenta aktywności). Nie trzeba składać oddzielnego wniosku o świadczenia na rzecz aktywizacji społecznej i kulturowej, ponieważ zasadniczo od 1 sierpnia 2019 r. wniosek taki uchodzi za złożony wraz ze wnioskiem o świadczenia zgodnie SGB II, SGB XII i AsylbLG.

W celu refundacji kosztów wystarczy, aby osoba otrzymująca świadczenia przedłożyła odpowiednie potwierdzenie udziału w aktywności. Takie potwierdzenie musi zawierać obok nazwiska i adresu również oferowaną aktywność i związane z nią koszty. Paszport superferie jest rekomendowany jako specjalna oferta aktywizacji kulturalnej i znany organom wydającym świadczenia. Jako potwierdzenie wystarczy przedstawić pokwitowanie zakupu. Obecnie masz możliwość przedstawienia swoich kosztów związanych z aktywizacją w całym okresie jej realizacji. Nie musi istnieć związek czasowy między złożeniem wniosku a aktywizacją.

Na cały okres przyznania świadczeń wypłacana jest miesięczna zryczałtowana kwota w wysokości 15 euro. Nie ma znaczenia już wysokość rzeczywistych kosztów ani czas trwania aktywizacji.

Więcej informacji można znaleźć w ulotce dotyczącej pakietu kształcenia i aktywizacji (PDF, 90 KB).

Dwie podstawowe możliwości przyznania świadczenia:
Każda osoba uprawniona do otrzymania świadczenia może kupić 1 paszport superferie za 9 euro we wszystkich punktach sprzedaży.

 1. Możliwość: brak wypłacenia świadczenia do tej pory
  Jeśli nie przedłożono potwierdzenia udziału w innej aktywizacji społecznej i kulturowej (np. klub sportowy, oferty MDK), należy przedstawić pokwitowanie zakupu ewentualnie paragon danej placówki udzielającej świadczeń jako dowód. Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu następuje wypłata świadczenia w jednej kwocie za cały okres.

 2. Możliwość: w trakcie wypłaty świadczenia
  Jeśli osoba uprawniona do świadczeń ze względu na inne aktywności społecznej i kulturalnej aktywizacji otrzymała już wypłatę świadczeń lub otrzymuje taką każdego miesiąca, w takiej sytuacji koszty zakupu paszportu super ferie są już pokryte. Nie następuje dalszy zwrot kosztów.

Osoby otrzymujące zasiłek mieszkaniowy będą składać w przyszłości wniosek BuT wraz ze wnioskiem o zasiłek mieszkaniowy. Tutaj przygotowano odpowiedni dodatkowy dokument do wniosku o zasiłek mieszkaniowy (PDF, 95 KB).

W przypadku otrzymywania zasiłku rodzinnego obowiązuje:

 1. Najpierw prosimy o wypełnienie „Wniosku o świadczenia na kształcenie i aktywizację”.
  W ramach usługi oferujemy już przygotowane przez nas formularze, które można pobrać i wydrukować:
  Wniosek o uproszczoną procedurę dla osób otrzymujących zasiłek w ramach dodatku na dziecko i / lub zasiłku mieszkaniowego (§ 6 BKGG) (PDF, 211 KB)

  Oprócz wszystkich danych osobowych dotyczących Ciebie i Twojego dziecka / dzieci, w przypadku wniosków w ramach SGB II, SGB XII lub AsylbLG w sekcji C  należy zaznaczyć „udział w życiu społecznym, kulturalnym i sportowym” jako aktywność „paszport superferie” i wpisać cenę 9 euro. We wniosku w ramach BKGG podrozdział ten rozpoczyna się na stronie 3.
  Nazwa i adres świadczeniodawcy są następujące: JugendKulturService gGmbH, Obentrautstr. 55, 10963 Berlin.
  Dla pierwszego dziecka dokonaliśmy wszystkich wpisów za Ciebie. W przypadku kolejnych dzieci prosimy uzupełnić informacje.

 2. Wypełniony wniosek jest następnie przekazywany właściwemu urzędowi ds. zasiłków mieszkaniowych. Tam wniosek musi zostać następnie rozpatrzony i zatwierdzony.

 3. Po okazaniu w organie wydającym świadczenia pokwitowania lub paragonu za zakup paszportu superferie, koszt zakupu może zostać zwrócony. Możesz również przesłać pokwitowanie lub paragon bezpośrednio razem z wnioskiem. Informujemy, że zwrot kosztów nastąpi dopiero po zatwierdzeniu przez organ wydający świadczenia. Wymagana jest zatem płatność z góry, jeśli kupujesz paszport przed złożeniem wniosku.

Więcej o pakiecie kształcenia i aktywizacji
Wszystkie formularze i oświadczenia

Nasze godziny otwarcia:
pon.-śr. od 9-16, czw. od 9-18 i pt. od 9-14.

Diese Webseite verwendet Cookies. Durch die Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Datenschutzinformationen