Polityka prywatności

1. Ochrona danych w skrócie

Uwagi ogólne

Poniższe uwagi dają prosty przegląd tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi, kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę. Dane osobowe to wszystkie dane, które umożliwiają osobistą identyfikację. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszej polityce prywatności w poniższym tekście.

Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych na tej stronie internetowej?

Przetwarzanie danych na tej stronie jest dokonywane przez operatora strony internetowej. Dane kontaktowe znajdują się w zakładce Impressum tej strony internetowej.

Jak zbieramy Państwa dane?

Z jednej strony dane gromadzone są, gdy zostają nam przez Państwa udostępnione. Mogą to być na przykład dane wprowadzone przez Państwa w formularzu kontaktowym.

Inne dane są gromadzone automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny, czas wyświetlenia strony). Dane te są gromadzone automatycznie zaraz po wejściu na naszą stronę internetową.

Do czego używamy Państwa danych?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Inne dane mogą służyć do analizy sposobu korzystania z witryny przez użytkowników.

Jakie mają Państwo prawa dotyczące Waszych danych?

W każdej chwili mają Państwo prawo do uzyskania bezpłatnych informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Mogą Państwo również zażądać poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu i w przypadku dalszych pytań dotyczących ochrony danych mogą Państwo skontaktować się z nami w każdej chwili pod adresem podanym w Impressum. Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi we właściwym organie nadzorczym.

Oprócz tego w określonych okolicznościach mają Państwo prawo do zażądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności w sekcji „Prawo do ograniczenia przetwarzania”.

Narzędzia analityczne i narzędzia dostawców zewnętrznych

Kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, mogą zostać sporządzone analizy statystyczne dotyczące przeglądania stron. Dzieje się tak głównie za pomocą plików cookie i tak zwanych programów analitycznych. Analiza Państwa zachowań dotyczących przeglądania stron internetowych jest zwykle anonimowa; na podstawie tych danych nie będziemy w stanie Państwa zidentyfikować. Mogą Państwo sprzeciwić się tej analizie lub zapobiec jej nie używając pewnych narzędzi. Szczegółowe informacje można znaleźć w poniższej polityce prywatności.

Mogą Państwo sprzeciwić się tej analizie. W niniejszej polityce prywatności informujemy o możliwościach sprzeciwu.

2. Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Traktujemy Państwa dane osobowe w sposób poufny i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz z niniejszą polityką prywatności.

Gdy korzystają Państwo z tej strony internetowej, zbierane są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które umożliwiają osobistą identyfikację. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu tak się dzieje.

Zwracamy uwagę na to, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Informacja dotycząca podmiotu odpowiedzialnego

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

JugendKulturService gGmbH
Obentrautstr. 55
10963 Berlin

Telefon: 030 235562-0
E-mail: info@jugendkulturservice.de

Podmiotem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (takich jak nazwiska, adresy e-mail itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Liczne operacje przetwarzania danych są możliwe tylko za Państwa wyraźną zgodą. W każdej chwili mogą Państwo odwołać istniejącą zgodę. Nieformalna wiadomość przesłana do nas za pośrednictwem poczty elektronicznej jest wystarczająca. Dane przetworzone przed otrzymaniem odwołania mogą nadal być legalnie przetwarzane.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych sytuacjach oraz a potrzeby marketingu bezpośredniego (Art. 21 RODO)

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, mają Państwo prawo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych z powodów wynikających z Państwa szczególnej sytuacji; dotyczy to również profilowania w oparciu o te przepisy. Odpowiednią podstawę prawną, na której opiera się przetwarzanie, znajdą Państwo w niniejszej polityce prywatności. Jeśli wyrażą Państwo sprzeciw, nie będziemy już więcej przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że będziemy w stanie udowodnić konieczne uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne względem Państwa interesów, praw i swobód lub gdy przetwarzanie służy egzekwowaniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń prawnych (sprzeciw zgodnie z Art. 21 ust. 1 RODO).

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono powiązane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli wyrażą Państwo sprzeciw, Państwa dane osobowe nie będą już wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego (sprzeciw zgodnie z Art. 21 ust. 2 RODO).

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia prawa o ochronie danych osobowych osoba będąca podmiotem danych ma prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym posiada miejsce zwykłego pobytu, w miejscu pracy lub miejscu domniemanego naruszenia. Prawo do odwołania nie narusza żadnych innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do przekazania danych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody czy też w ramach realizacji umowy, sobie lub stronie trzeciej w standardowym, nadającym się do odczytu komputerowego formacie. Jeśli zażądają Państwo bezpośredniego transferu danych do innej jednostki odpowiedzialnej, zostanie to zrobione tylko w zakresie technicznie wykonalnym.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta strona internetowa, ze względów bezpieczeństwa i do ochrony transmisji poufnych treści, takich jak na przykład zamówienia lub zapytania wysyłane do nas jako operatora strony internetowej, wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TSL. Zaszyfrowane połączenie mogą Państwo rozpoznać po tym, że pasek adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” i po ikonie kłódki na pasku przeglądarki.

Jeśli włączone jest szyfrowanie SSL lub TSL, wówczas dane przesyłane do nas przez Państwa nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

Informowanie, blokowanie, usuwanie i sprostowanie

W związku z obowiązującymi prawnymi postanowieniami mają Państwo w każdej chwili prawo do nieodpłatnych informacji na temat własnych, przechowywanych przez nas danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorcy oraz celu ich przetwarzania oraz, w razie potrzeby, prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu i w przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z nami w każdej chwili pod adresem podanym w Impressum.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Mają Państwo prawo do zażądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. W tym celu mogą Państwo skontaktować się z nami w każdej chwili pod adresem podanym w Impressum. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

  • Jeżeli kwestionują Państwo prawidłowość przechowywanych u nas danych osobowych; z reguły potrzebujemy czasu, by to sprawdzić. Na czas sprawdzania prawidłowości danych mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
  • Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbyło / odbywa się niezgodne z prawem, mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
  • Jeśli nie będziemy już potrzebować Państwa danych osobowych, ale będą one potrzebne Państwu do egzekwowania, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych zamiast ich usunięcia.
  • Jeżeli wyrazili Państwo sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, konieczne jest dokonanie wyważenia interesów między Państwem a nami. Dopóki nie jest ustalone, czyje interesy są nadrzędne, mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jeśli ograniczyli Państwo przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te – za wyjątkiem przechowywania – mogą być przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia, egzekwowania lub obrony roszczeń prawnych lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Sprzeciw wobec reklam za pośrednictwem poczty elektronicznej

Wykorzystywanie danych kontaktowych opublikowanych w związku z obowiązkiem zamieszczenia Impressum do wysyłania materiałów reklamowych i informacyjnych bez wyraźnego ich żądania zostaje niniejszym odrzucone. Operatorzy stron internetowych wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego rozsyłania informacji reklamowych, na przykład za pośrednictwem spamu.

3. Inspektor Ochrony Danych

Ustawowo wyznaczony Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych dla naszej firmy.

JugendKulturService gGmbH
Obentrautstr. 55
10963 Berlin

Telefon: [numer telefonu Inspektora Ochrony Danych]
E-mail: datenschutz@jugendkulturservice.de

4. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Pliki cookie

Strony internetowe wykorzystują częściowo tak zwane pliki cookie. Pliki cookie nie wyrządzają szkód na urządzeniach i nie zawierają wirusów. Pliki cookie służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna, skuteczniejsza i bezpieczniejsza dla użytkownika. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze i zapisywane przez Państwa przeglądarkę.

Większość wykorzystywanych przez nas plików cookie to tak zwane „pliki cookie sesji”. Zostają one automatycznie usunięte po zakończeniu sesji. Inne pliki cookie pozostają zapisane na Państwa urządzeniu końcowym, dopóki nie zostaną przez Państwa usunięte. Te pliki cookie pozwalają nam rozpoznać Państwa przeglądarkę przy następnej wizycie na naszej stronie internetowej.

Mogą Państwo skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby informowała o używaniu plików cookie, tak aby można było każdorazowo decydować o ich zezwalaniu, akceptowała pliki cookie pod pewnymi warunkami lub aby zawsze je odrzucała, a także automatycznie usuwała podczas zamykania przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność strony internetowej.

Pliki cookie, które są niezbędne do umożliwienia komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia pewnych funkcji, z których chcą Państwo skorzystać (np. koszyk zakupowy), przechowywane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia zoptymalizowanej usługi bez błędów technicznych. O ile przechowywane są również inne pliki cookie (np. te wykorzystywane do analizy zachowania podczas przeglądania stron internetowych), będą one traktowane oddzielnie w niniejszej polityce prywatności.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron internetowych automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które dana przeglądarka przesyła do nas automatycznie. Są to:

  • typ i wersja przeglądarki
  • używany system operacyjny
  • adres URL strony odsyłającej
  • nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • czas żądania serwera
  • adres IP

Nie zostanie wykonane zestawienie tych danych z innymi źródłami danych.

Zbieranie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przedstawieniu zoptymalizowanej strony internetowej bez błędów technicznych – pliki dzienników serwera muszą być w tym celu rejestrowane.

Zapytania za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub telefaksu

Jeśli kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub telefaksu, Państwa zapytanie, w tym wszystkie wynikające z niego dane osobowe (imię i nazwisko, zapytanie) będą przechowywane i przetwarzane przez nas wyłącznie w celu rozpatrzenia Państwa zapytania. Danych tych nie przekazujemy dalej bez Państwa zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO, o ile Państwa zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jeżeli konieczne jest do przeprowadzenia działań przedumownych. We wszystkich pozostałych przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) i / lub na podstawie naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), ponieważ mamy uzasadniony interes w skutecznym rozpatrywaniu skierowanych do nas zapytań.

Dane przesyłane do nas przez Państwa za pośrednictwem formularzy kontaktowych pozostają u nas do momentu zażądania przez Państwa ich usunięcia, odwołania zgody na ich zapisywanie lub zakończenia się celu, dla których dane osobowe były zapisywane (np. po ukończonym rozpatrzeniu Państwa zapytania). Bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne – w szczególności ustawowe okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

5. Newsletter

Dane do subskrypcji newslettera

Jeśli chcą Państwo otrzymywać newsletter oferowany na stronie internetowej, potrzebujemy w tym celu Państwa adresu e-mail, a także informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy są Państwo właścicielem podanego adresu e-mail i że zgadzają się Państwo na otrzymywanie newslettera. Dalsze dane nie będą zbierane lub wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Danych tych używamy wyłącznie do wysyłki żądanych informacji i nie przekazujemy ich stronom trzecim.

Przetwarzanie danych wprowadzanych do formularza subskrypcji na newsletter odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udzielona zgoda na przechowywanie danych, adresu e-mail i ich wykorzystanie do wysyłki newslettera może zostać w każdej chwili odwołana, na przykład za pomocą linku „Anuluj subskrypcję” znajdującym się w newsletterze. Dane przetworzone przed otrzymaniem odwołania mogą nadal być legalnie przetwarzane.

Państwa dane zgromadzone u nas w celu otrzymywania newslettera zostaną przechowane u nas do momentu anulowania subskrypcji na newsletter i zostaną po jego anulowaniu usunięte. Dane przechowywane u nas w pozostałych celach pozostają nienaruszone.

6. Wtyczki i narzędzia

OpenStreetMap

W punkcie menu „Wyjazd” używana jest sekcja mapy OpenStreetMap, która jest oferowana na podstawie Open Database Commons Open Database License (ODbL) przez OpenStreetMap Foundation (OSMF). Transmisja danych jest uzależniona od polityki prywatności i warunków korzystania z OpenStreetMap: https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy.

Czcionki Google Web Fonts

Ta strona używa tak zwanych czcionek internetowych dostarczanych przez Google w celu zapewnienia jednolitej reprezentacji czcionek. Po wywołaniu strony internetowej przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.

W tym celu przeglądarka, której Państwo używają, musi łączyć się z serwerami Google. W rezultacie Google dowiaduje się, że do naszej strony internetowej można uzyskać dostęp za pośrednictwem Państwa adresu IP. Korzystanie z czcionek Google Web Fonts leży w interesie spójnej i atrakcyjnej prezentacji naszej oferty online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Jeśli Państwa przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, użyta zostanie czcionka standardowa używana przez Państwa komputer.

Więcej informacji o czcionkach Google Web Fonts można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

7. Dostawcy usług płatniczych i odsprzedawcy

PayPal

Na naszej stronie internetowej oferujemy m.in. płatność za pomocą PayPal. Dostawcą tej usługi płatniczej jest PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (zwany dalej „PayPal”).

Jeśli wybiorą Państwo płatność za pomocą PayPal, podane Państwa dane dotyczące płatności zostaną przekazane do PayPal.

Przekazywanie Państwa danych do PayPal odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODA (wyrażenie zgody) i art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie w celu realizacji umowy). W każdej chwili mają Państwo możliwość odwołania swej zgody na przetwarzanie danych. Odwołanie zgody nie ma wpływu na skuteczność wcześniejszych operacji przetwarzania danych.


Diese Webseite verwendet Cookies. Durch die Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Datenschutzinformationen